VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodej zboží a provádění montážních prací

ČL. 1 - Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Sotol s.r.o., se sídlem Praha 10 - Hostivař, Chudenická 1059/30 , IČ: 06716504 (dále jen "dodavatel") a druhými stranami (dále jen "odběratel").

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

ČL. 2 - Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy/smlouvy o dílo jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky odběratele. Objednávka odběratele musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

  1. obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání odběratele
  2. jeho IČO (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
  3. druh produktu (zboží) nebo služby, který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku dodavatele
  4. množství požadovaných kusů produktů / služeb
  5. místo a termín dodání zboží / služeb
  6. způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží / služeb
  7. v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce odběratele

Na základě elektronické objednávky odběratele, splňující shora uvedené požadavky, dodavatel odběrateli vystaví potvrzení objednávky, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů / služeb, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

V případě písemného potvrzení má odběratel právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat dodavateli písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva / smlouva o dílo mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu odběratele na změnu objednávky, dodavatel odběrateli znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny / ceny díla. Kupní smlouva / smlouva o dílo mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží odběratel. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění dodavatelem. Před uzavřením první kupní smlouvy / smlouvy o dílo mezi dodavatelem a odběratelem v rámci jejich obchodních vztahů musí odběratel dodavateli předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

ČL. 3 - Ceny

Kupní cena / cena díla je stanovena dle ceníku dodavatele platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží je/není započítáno balné/doprava.

ČL. 4 - Termín plnění

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží odběratelem na prodejně dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s odběratelem.

Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

ČL. 5 - Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno v běžném balení odpovídajícím charakteru zboží. Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání dopravci či odběrateli.

ČL. 6 - Vadné a pozdní plnění

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č.513/1991 Sb. Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu dodavatel odběratele vyrozumí. Při dodání zboží odběrateli prostřednictvím dopravce je odběratel povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je odběratel oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno dodavateli v původním balení. Dodavatel zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu odběratele vyrozumí. Při dodání zboží odběrateli prostřednictvím dopravce je odběratel povinen uplatnit nároky z poškození zboží přepravou okamžitě a to nepřevzetím zboží, nebo zápisem do přepravního listu dopravce. Za poškození vzniklá přepravcem dodavatel neručí.

ČL. 7 - Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti/dobírkou, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Dodavatel vystaví fakturu při dodání zboží odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na odběratele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele.

Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

ČL. 8 - Záruka, reklamace vad

Na dodané dílo či kusovou dodávku je poskytována záruka za jakost stanovená výrobcem či dovozcem zařízení, nejméně 12 měsíců. Dodavatel nemá smluvní garanční povinnost v případech, kdy zařízení bylo nevhodně skladováno, byly bez souhlasu dodavatele provedeny úpravy na zařízení či konstrukci stroje, byl používán k jiným účelům, než pro které byl konstruován, nebyly dodrženy podmínky pro provozování a údržbu uvedených v manuálech, v případech kdy lze závadu odstranit pouhým uživatelským nastavením nebo seřízením zařízení, dále v případech nevhodných parametrů médií (voda, plyn, elektrický proud). V neposlední řadě se záruka nevztahuje na díly rychlého opotřebení (signální diody, žárovky, těsnění, ostří nožů, strouhacích kotoučů, válců, klínových řemenů, pojezdových kol apod.)

V případě reklamace se odběratel zavazuje vyzvat dodavatele k provedení opravy písemně, e-mailem nebo faxem, ve kterém popíše, jak se závada projevuje a navrhne požadované řešení reklamace. Opravy, které nelze provést ihned vyřídíme maximálně do 30 dnů dle obchodního zákoníku. Dopravu platí zákazník.

ČL. 9 - Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele je dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné až do výše 20% sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek.

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

ČL. 10 - Jiná ustanovení

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z nedodržení platební kázně z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost dodavatel vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit dodavateli ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že odběratel změny či doplňky akceptoval.

Odběratel bere na vědomí, že elektrická a plynová zařízení není přípustné začít provozovat bez provedení příslušných revizí. Dodavatel nezodpovídá instalací dodávaného zařízení za návaznosti na stávající celkové příkony zařízení v provozovně pro jednotlivá média vč. jejich rozvodů.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2018.

Po - Pá 8.00 - 18.00 hod | So - Ne 9.00 - 18.00 hod
                                                        
Sotol s.r.o., Poděbradská 106, Pňov Předhradí 289 41
tvorba webových stránek webSEO.cz