Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1.7.2018
 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sotol s.r.o., se sídlem Praha - Hostivař, Chudenická 1059/30, identifikační číslo: 06716504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 287354 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pnov.cz/eshop , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pnov.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Souhlasem s obchodními podmínkami vyjadřujete současně souhlas se zněním GPDR - uvedené zde GPDR

2. uživatelský účet

2.1. Kupující může provádět objednávání výrobky a zboží, a to i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě první objednávky výrobků a zboží kupujícím může prodávající kupujícímu dle volby kupujícího vytvořit uživatelský účet a zaslat kupujícímu přístupové údaje k tomuto  uživatelskému účtu. Na základě těchto údajů může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět také objednávání výrobků a zboží (dále jen jako „uživatelský účet“).

2.2. Při objednávání výrobků a zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání výrobků a zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam výrobků a zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním výrobků a zboží. Nabídka prodeje výrobků a zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje výrobků a zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci rozvozového plánu /viz odkaz – o nákupu/

3.3. Pro objednání výrobků a zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:objednávaných výrobcích a zboží (objednávané výrobky a zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných výrobků a zboží a informace o nákladech spojených s dodáním výrobků a zboží, stanovené objednací doby a limity pro výši objednávky určené k rozvozu /viz odkaz – o nákupu/

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Kupující by měl ve vlastním zájmu v objednávce upozornit prodávajícího na případné překážky bránící bezproblémovému příjezdu k budově, jejíž adresa je kupujícím zvolena jako místo dodání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce   (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (způsobu objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o zálohovou platbu /viz odkaz – o nákupu/ a dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky, jež je prodávajícímu zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedené v Potvrzení objednávky;

4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401088241/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s obalovým materiálem a dodáním zboží. /viz odkaz – o nákupu/

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby při rozvozu  je kupní cena splatná při převzetí výrobků a zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 24hodin od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního a specifického symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před započetím výroby výrobků vyzvednutím nebo odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Prodávající není povinen udržovat shodné ceny totožných výrobků v e-shopu a v kamenných prodejnách.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku výrobků a zboží upraveného podle přání kupujícího

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to 12ti hodin od odeslání a potvrzení objednávky prodávajícím.. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno písemnou formou  a to na kontaktní adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@pnov.cz

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající uhrazenou kupní cenu /zálohu kupujícímu nejpozději do třech (3) dnů  a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo hotově na prodejně. 

6. přeprava a dodání zboží

6.1. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí kupujícím  /viz odkaz – o nákupu/

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží je prodávajícím dodáváno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla smluvena jako místo dodání.

6.3. Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do 24 hodin od stanoveného termínu odběru výrobků a zboží smluvené s prodávajícím, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat kvalitu výrobků a zboží.

V případě shledání rozsáhlého poškození dodávky výrobků a zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. odpovědnost za vady

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.4. Prodávající/dopravce rozhodne o vadě výrobků  ihned při osobním předání

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví výrobkům a zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících  výrobků a zbožím, službami  prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. Záverečná ustanovení

 10.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: Sotol s.r.o., 102 00  Praha - Hostivař, Chudenická 1059/30,   webová stránka: www.pnov.cz/eshop   email: eshop@pnov.cz

V Pňově dne 1.7.2018

Náhodný produkt

Cappuccino

Cena: 560 Kč

Borůvkový fresh

Cena: 510 Kč
Váš nákupní košík

Košík je prázdný